ชื่อเรื่อง

เงินได้ตามมาตรา 40(6) และ 40(2)


รายละเอียด

แนวทางในการพิจารณา
ระหว่าง เงินได้จากการประกอบวิชาชีพบัญชี
ตามมาตรา 40(6) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ที่มาข้อมูล : กรมสรรพากร
ref. RD Khowledge 400889