คำศัพท์บัญชี

แถว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (Other non-current assets)

หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดให้แสดงไว้ในรายการสินทรัพย์หมุนเวียนทุกรายการ ทั้งนี้หากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets)

หมายถึง จํานวนภาษีเงินได้ที่กิจการคาดว่าจะไดรับคืนในอนาคตซึ่งเกิดจาก (1) ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี (2) ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม้ได้ใช้ยกไป (3) เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible assets)

หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่กําหนดในมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, plant and equipment)

หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อใชในการจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ เพื่อให้เช่าหรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน โดยกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชนมากกว่าหนึ่งรอบระยะ เวลารายงาน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (Non-current assets classified as held for sale)

หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่กิจการมีวัตถุประสงค์ที่จะถือไว้เพื่อขาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment property)

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดิน และอาคาร) ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการ รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Long-term loans)

หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะยาว หรือเงินให้กู้ยืมในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนอกจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งกําหนดให้แสดงไว้ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (Trade and other non-current receivables)

หมายถึง ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับชาระเกินกว่ารอบระยะเวลาดาเนินงาน ตามปกติของกิจการ หรือถึงกาหนดรับช าระเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ลูกหนี้การค้า หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชาระค่าสินค้า หรือค่าบริการ(ตัวอย่างเช่น มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ เรียกเก็บเงินจากลูกค้าจากการให้บริการตามขั้นความสําเร็จของงานบริการนั้น) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ กิจการได้ขายหรือให้บริการตามปกติ รวมทั้งลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ เงินทดรอง เป็นต้น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)

หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น นอกจากที่กําหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.4

เงินลงทุนในการร่วมค้า (Investments in joint ventures)

หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอื่นเพื่อการร่วมการงาน โดยกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วม การงานนั้น ทั้งนี้ ความหมายของการร่วมการงานให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (Investments in subsidiaries)

หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่งกิจการมีอํานาจการควบคุมกิจการนั้น ทั้งนี้ความหมายของการ ควบคุมให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (Investments in associates)

หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่งกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญในกิจการนั้น ทั้งนี้ ความหมายของ การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง