คำศัพท์บัญชี

แถว
ลำดับ คำศัพท์ Actions
3 ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (Trade and other current receivables)
4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (Short-term loans)
5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (Short-term loans)
6 สินค้าคงเหลือ (Inventories)
7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน (Current tax assets)