การบัญชีธุรกิจออนไลน์

หลักสูตรการบัญชีธุรกิจออนไลน์

฿1,500

ภาษีเมื่อเลิกกิจการ

ภาษีเมื่อเลิกกิจการ

฿1,200

AI กับงานบัญชีและภาษี รุ่น3

AI กับงานบัญชีและภาษี รุ่น3

฿9,900

เทคนิคการวิเคราะห์ งบการเงิน รุ่น5

เทคนิคการวิเคราะห์ งบการเงิน รุ่น5

฿9,900

Ai กับงานบัญชีและภาษี รุ่น2

Ai กับงานบัญชีและภาษี รุ่น2

฿9,900

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี2567

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี2567

฿1,200

ภาษีกับธุรกิจก่อสร้าง

ภาษีกับธุรกิจก่อสร้าง

฿1,200

Ai กับ
งานบัญชีและภาษี

(จำกัด 10 ที่นั่งเท่านั้น)
UiPath กับ โปรแกรมบัญชี
Excel กับ งบการเงิน
Ai กับ RBA

฿9,900

เทคนิคการวิเคราะห์
งบการเงิน

(จำกัด 10 ที่นั่งเท่านั้น)

พร้อม ประเด็นภาษี และกรณีศึกษา
> เทคนิค วิเคราะห์ งบการเงิน
> เทคนิค การปรับปรุง งบการเงิน
> เทคนิค วางแผนภาษีก่อนออก งบการเงิน
> 5 กรณีศึกษาพร้อมแนวทางแก้ไข
> เครื่องมือช่วยวิเคราะห์

฿9,900

Train The Trainer รุ่น 3

(จำกัด 60 ที่นั่งเท่านั้น)
(เต็มแล้ว ขอบคุณครับ)

฿44,900

ปูพื้นฐานก่อนเริ่ม TRAIN THE TRINER

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อากรแสดมป์

฿2,900

ภาษี กับธุรกิจบริการ

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis ducimus animi doloremque quaerat dignissimos! Quibusdam sapiente molestiae ipsum ipsam temporibus.

฿1,500

ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข ภาษีธุรกิจแพทย์

> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PIT
> หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
> ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
> หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule)
> วิธีเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

฿2,500

ประเด็นแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขภาษีธุรกิจออนไลน์

> ค่าสินค้า ค่าขนส่ง
> ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า
> e-Tax Invoice, e-Receipt(ABB)
> e-Withholding Tax, e-Wallet
> ตัวแทนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
> ภ.พ.36 ภ.ง.ด.54 ส่งเสริมการขาย
> อายุความ ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
> Tiktok Lazada Shopee Facebook
> กรศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ไข
> ถาม-ตอบ

฿1,500

ปัญหาการบัญชีสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs

ปัญหาการบัญชีสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs

฿1,500

การปรับปรุงรายการทางบัญชี ที่สำคัญ

฿1,500

ปัญหาการบัญชีสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs

-

฿1,500

ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข ภาษีธุรกิจออนไลน์

฿1,500

ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข ภาษีธุรกิจแพทย์

฿1,500

ภาษีธุรกิจขนส่ง

฿1,500