ดูหลักสูตรอื่น

ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข ภาษีธุรกิจแพทย์

> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PIT
> หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
> ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
> หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule)
> วิธีเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


฿2,500